Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠD

Základní škola Jihlava, Seifertova 5, Seifertova 5/1426, 586 01 Jihlava
Vnitřní řád školní družiny

1. Provozní doba ŠD
05:45 hod. – 07:45 hod.
11:40 hod. – 16:45 hod.

2. Naplnění oddělení
ŠD oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí.

3. Užívané místnosti
ŠD má jednu hernu a zbývající oddělení jsou v prostorách prvních a druhých tříd.

4. Přihlašování dětí a podmínky docházky do ŠD
Rodiče vyplní zápisní lístek s uvedením doby a způsobu odchodu, omlouvají nepřítomnost dětí a písemně oznámí odchylky od docházky, času nebo způsobu uvedené v zápisním lístku. Z bezpečnostních důvodů nemohou být děti uvolňovány na základě telefonické žádosti.

Další informace o docházce
- v případě opakovaného porušování vnitřního řádu ŠD (hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním) může být žák podmínečně vyloučen nebo vyloučen z docházky
- vedoucí zájmových sekcí ŠD se řídí vnitřním řádem pro ŠD a pokyny vedení školy
- v případě nevyzvednutí žáka rodiči bude vychovatelka rodiče kontaktovat telefonicky -v případě selhání bude kontaktovat ředitelku školy (zástupkyni ředitelky školy), později Policii ČR
- pokud je třeba zajistit dozor nad žáky, kterým je z různých důvodů přerušena výuka, po dohodě s vedením školy zařídí vedoucí vychovatelka patřičný dozor
- s rodiči jsou vychovatelky průběžně v kontaktu při předávání dětí
- o prázdninách bude ŠD otevřena v případě, že se přihlásí minimálně 12 dětí (v jídelně se o prázdninách nevaří)

5. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců
Žáci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejich akcí a podílet se na denním hodnocení své činnosti.Žáci mají povinnost ihned nahlásit každý úraz, ke kterému došlo ve ŠD a také ihned nahlásit případnou ztrátu osobních věcí – nejsou hrazeny ztráty způsobené nedbalostí žáků (MP3, mobilní telefon…). Žáci se nesmí vzdalovat bez dovolení ze ŠD, ani bez vědomí vychovatelky neodcházejí domů.
Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD a o akcích ŠD. Zákonní zástupci mají povinnost řádně a včas ohlásit změny v údajích (bydliště, telefon), včas uhradit poplatek za pobyt dítěte v ŠD a pokud žák neodchází sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.

6. Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt dítěte ve ŠD
bezhotovostně na účet školy : č. ú. školy 1466079309/ 0800
var. symbol : rodné číslo dítěte
částka za měsíc je 150,--
měsíční poplatek za ŠD – příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD

7. Péče o bezpečnost
Za bezpečnost dětí zodpovídají vychovatelky ŠD od příchodu až do odchodu dětí. Docházka je sledována v přehledu výchovně vzdělávací práce ve ŠD.
Pracovníci se řídí směrnicemi školy o bezpečnosti a vnitřním řádem školy.

8. Plánování činnosti
Hlavní úkoly a akce jsou zapracovány do celoročního plánu, který je rozpracován do jednotlivých měsíců.

9. Pitný režim
Pitný režim zajišťuje školní jídelna v nerezových várnicích.


Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti od 1. 9. 2011, tím ruší platnost Vnitřního řádu ŠD ze dne 1. 9. 2009.


V Jihlavě dne 31. 8. 2011