Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠD

Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace, Seifertova 1426/5, 586 01 Jihlava

Vnitřní řád školní družiny

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 • Provozní doba ŠD

05:45 hod. – 07:40 hod.

11:40 hod. – 16:45 hod.

 • Naplnění oddělení

ŠD oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. V daném okamžiku provozu ŠD je v jednom oddělení maximálně 30 žáků.

 • Užívané místnosti

ŠD má jednu hernu a zbývající oddělení jsou v prostorách prvních a druhých tříd. ŠD má možnost využívat odborné učebny školy, školní hřiště a tělocvičny (v době vycházek).

·Přihlašování dětí a podmínky docházky do ŠD

Rodiče vyplní zápisní lístek s uvedením doby a způsobu odchodu, omlouvají nepřítomnost dětí a písemně oznámí odchylky od docházky, času nebo způsobu uvedené v zápisním lístku.

Další informace o docházce

 • v případě opakovaného porušování vnitřního řádu ŠD (hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním) může být žák podmínečně vyloučen nebo vyloučen z docházky

 • z bezpečnostních důvodů nelze děti pouštět na telefonické vyžádání samotné, pouze na základě písemné omluvenky s udáním času, data a podpisu rodičů

 • v případě nevyzvednutí žáka rodiči bude vychovatelka rodiče kontaktovat telefonicky -v případě selhání bude kontaktovat ředitele školy (zástupkyni ředitele školy), později Policii ČR

 • pokud je třeba zajistit dozor nad žáky, kterým je z různých důvodů přerušena výuka, po dohodě s vedením školy zařídí vedoucí vychovatelka patřičný dozor

 • s rodiči jsou vychovatelky průběžně v kontaktu při předávání dětí

 • o prázdninách bude ŠD otevřena pouze v případě rozhodnutí ředitele školy.

 • Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

Žáci jsou povinni a mají právo:

-    řádně docházet do školní družiny

-   dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

-    plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

-    žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

-    žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

-    žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

-    žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

-    žáci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejich akcí a podílet se na denním      hodnocení své činnosti

-    žáci mají povinnost ihned nahlásit každý úraz, ke kterému došlo ve ŠD a také ihned nahlásit případnou ztrátu osobních věcí – nejsou hrazeny ztráty způsobené nedbalostí žáků (MP3, mobilní telefon…).

-    žáci se nesmí vzdalovat bez dovolení ze ŠD, ani bez vědomí vychovatelky neodcházejí domů.

Zákonní zástupci jsou povinni a mají právo:

-    oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

-   zákonní zástupci mají povinnost řádně a včas ohlásit změny v údajích (bydliště, telefon), včas uhradit poplatek za pobyt dítěte v ŠD a pokud žák neodchází sám, vyzvedávat ho ve stanovené době

-    zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD a o akcích ŠD

Práva pedagogických pracovníků:

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

-    na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

-    na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti

Povinnosti pedagogických pracovníků:

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 • Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt dítěte ve ŠD

bezhotovostně na účet školy : č. ú. školy  1466079309/ 0800

                                  var. symbol:  evidenční číslo žáka (rodiče získají v el. žákovské)                                      

částka za měsíc je 150,- Kč

měsíční poplatek za ŠD – příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD

Úplata je splatná předem, platí se buď v jedné splátce (1500,-Kč) do 25. 8. nebo ve dvou splátkách -  září až prosinec (600,-Kč) do 25. 8. a leden až červen (900,-Kč) do 25. 12.

Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

 • Péče o bezpečnost

Za bezpečnost dětí zodpovídají vychovatelky ŠD. Docházka je sledována v přehledu výchovně vzdělávací práce ve ŠD.

Pracovníci se řídí směrnicemi školy o bezpečnosti a vnitřním řádem školy.

Přechody dětí

Do zájmových kroužků a sportovních oddílů si jednotliví vedoucí vyzvedávají děti ve ŠD a zase je zpátky odvádějí. Za děti v této době zodpovídají vedoucí zájmových kroužků a sportovních oddílů.

 

·Plánování činnosti ŠD

Hlavní úkoly a akce jsou zapracovány do celoročního plánu činnosti, který je rozpracován do jednotlivých měsíců.

Dokumentace ŠD

-          zápisní lístek

-          přehled výchovně vzdělávací práce

-          celoroční plán činnosti

-          roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy

-          vnitřní řád školní družiny

-          docházkový sešit - pro zaznamenávání docházky žáků přihlášených k občasné docházce a zejména pro ranní a koncovou družinu

 • Pitný režim

Pitný režim zajišťuje školní jídelna v nerezových várnicích.

 

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti od 22. 5. 2018, tím ruší platnost Vnitřního řádu ŠD a zájmových sekcí ze dne 1. 9. 2015.

V Jihlavě dne 22. 5. 2018